A început vizarea carnetelor de rentier agricol

  • njwc.info
  • martie 4, 2016
  • 0

Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Arad anunţă că în perioada 01 martie – 31 august 2016 deţinătorii de carnet de rentier agricol sunt invitati să se prezinte personal sau prin mandatar / curator  / tutore , la sediu Agenţiei, strada Fraţii Neumann, nr. 10, de luni până vineri între orele 8,30-16,00 pentru vizarea carnetului de rentier agricol pentru anul 2015.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol se solicită următoarele documente:

  1. a) Solicitantul – rentier agricol:

o       carnetul de rentier agricol;

o       actul de identitate în original al rentierului agricol;

o       documente coordonate bancare ( opţional);

o       contract/e de arendare deţinute de rentier;

o       documente noi dobândite de rentier ( contracte noi de arendă, contract de vânzare-cumpărare, dovadă dobândire terenuri noi, titlu/ri de proprietate, donaţii, certificat de legatar, moştenitor, act de partaj voluntar, hotărâri judecătoreşti, acte de reziliere a unor contracte de arendare existente la dosar şi înlocuite cu noi contracte de arendare, act adiţional la contractul de arendare valabil de modificare a suprafeţelor arendate, declaraţii notariale cu referire la cota-parte deţinută de rentier, alte documente legate de suprafaţa deţinută de rentier ) – după caz.

o       Decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II, – după caz;

 

–        b) În cazul în care vizarea carnetului este solicitată prin mandatar se prezintă SUPLIMENTAR la cele de la a) următoarele documente:

o       actul de identitate al mandatarului, în original;

o       copie de pe actul de identitate al rentierului agricol;

o       procură specială autentificată la notar, în original;

–        c) În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol se solicită prin curator, se prezintă SUPLIMENTAR la cele de la a)  următoarele documente:

o       curatela instituită de instanţă de tutelă, în original;

o       actul de identitate al curatorului, în original;

o       copie de pe actul de identitate al rentierului agricol;

–        d) În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin tutore, se prezintă SUPLIMENTAR la cele de la a) următoarele documente:

o       hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original;

o       act de  identitate al tutorelui, în original;

o       copie de pe actul de identitate al rentierului agricol.

 

 

 

 

 

 

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de

moştenitorii săi. În acest caz, moştenitorii vor prezenta următoarele documente:

–        carnetul de rentier agricol al defunctului ;

–        certificatul de deces;

–        actul de succesiune ( certificate de moştenitor, certificate de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula definitivă si irevocabilă, certificate de calitate de moştenitor- dupa caz);

–        actul de identitate a moştenitorului care depune cererea;

–        imputernicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlaţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului ( în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori) ;

–        document coordonate bancare ( opţional ).

 

„Neprezentarea pentru vizarea carnetului de rentier agricol până la data de 31 august inclusiv, duce la nevizarea carnetului de rentier şi neplata rentei viagere aferentă anului 2015”, a declarat directorul executiv Gheorghe Alda.

 

 

Lasă un răspuns

https://best-products.reviews

www.best-mining.com.ua

http://np.com.ua